Book online

from 229 PLN / person / night

Regulamin Hotelu

 

 

REGULAMIN HOTELU BEETHOVEN W GDAŃSKU

Dyrekcja Hotelu Beethoven będzie Państwu niezmiernie wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, którego celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości przed zameldowaniem. W przypadku odmowy, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza/karty do pokoju. 

2. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

3. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego. 

4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę. 

5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 09:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

6. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

7. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, uprzejmie prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

8. Hotel ma obowiązek zapewnić:

• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa;

• bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu;

• profesjonalną i uprzejmą obsługę;

• sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności, tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie;

• w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

9. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

• udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą;

• budzenie o wyznaczonej godzinie;

• przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych, w czasie pobytu gościa w hotelu;

• przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu. 

10. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystającego z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. 

11. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

12. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

14. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. 

15. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. Ze względów bezpieczeństwa o fakcie zgubienia kluczy gość powinien niezwłocznie powiadomić pracownika recepcji. Opłata za zgubienie bądź zniszczenie kluczy bądź breloka wynosi 100 zł. 

16. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

17. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 07:00 do godziny 22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju Gościa hotelowego, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.

18. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest parkowanie w garażu podziemnym samochodów zasilanych gazem płynnym propan-butan.

21. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego lub podczas aktualnego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu. 

22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po upływie 3 miesięcy, przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne lub do użytku publicznego. 

 

Życząc udanego pobytu - Dyrekcja Hotelu Beethoven

 

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by ZBDiIT Z.Rudziński, ul. J.S. Bacha 7, 80-171, Gdańsk . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved