Zobacz Hotel Beethoven w http://salebiznesowe.pl
Book online

from 229 PLN / person / night

Projekt wsparcia przedsiębiorcy


Tytuł projektu:

Umowa nr: RPPM.02.02.01-22-0263/20-00 o dofinansowanie projektu:

„Dostosowanie Hotelu Beethoven*** wraz z wyposażeniem w celu minimalizacji skutków COVID-19.”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 02.02.01. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Cel i planowany efekt projektu:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego hotelu dla pracowników i Gości,

2. Zwiększenie obłożenia hotelu - zwiększenie przychodów,

3. Promocja projektu a dzięki temu podniesienie świadomości związanej z wytycznymi/restrykcjami wirusa COVID-19,

4. Mały hotel większe bezpieczeństwo sanitarne,

5. Działania zachęcające klienta biznesowego do podróży służbowych,

6. Udostępnienie Gościom całorocznego zabudowanego tarasu zorganizowanego tak aby wszelkie wytyczne sanitarne były spełnione,

7. Działania zachęcające dla firm szkoleniowych aby wróciły do szkoleń stacjonarnych w hotelu Beethoven,

8.Przetrwanie skutków epidemii i zamrożenie gospodarki,

9. Utrzymanie działalności hotelowej,

10.Utrzymanie zatrudnienia.

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi - 221 849,69 PLN

(słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 69/100)

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich - 193 834,88 PLN

(słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złote 88/100)

 

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by ZBDiIT Z.Rudziński, ul. J.S. Bacha 7, 80-171, Gdańsk . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved