On-line buchen

Bereits ab 229 PLN / Person / Nacht

Regulamin Hotelu

 

 

REGULAMIN HOTELU BEETHOVEN W GDAŃSKU

Dyrekcja Hotelu Beethoven będzie Państwu niezmiernie wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, którego celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości przed zameldowaniem. W przypadku odmowy, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza/karty do pokoju. 

2. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

3. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego. 

4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę. 

5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 09:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

6. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

7. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, uprzejmie prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

8. Hotel ma obowiązek zapewnić:

• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa;

• bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu;

• profesjonalną i uprzejmą obsługę;

• sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności, tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie;

• w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

9. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

• udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą;

• budzenie o wyznaczonej godzinie;

• przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych, w czasie pobytu gościa w hotelu;

• przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu. 

10. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystającego z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. 

11. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

12. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

14. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. 

15. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. Ze względów bezpieczeństwa o fakcie zgubienia kluczy gość powinien niezwłocznie powiadomić pracownika recepcji. Opłata za zgubienie bądź zniszczenie kluczy bądź breloka wynosi 100 zł. 

16. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

17. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 07:00 do godziny 22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju Gościa hotelowego, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.

18. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest parkowanie w garażu podziemnym samochodów zasilanych gazem płynnym propan-butan.

21. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego lub podczas aktualnego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu. 

22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po upływie 3 miesięcy, przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne lub do użytku publicznego. 

 

Życząc udanego pobytu - Dyrekcja Hotelu Beethoven

 

Um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen, verwendet die Website Cookies, die im Browser gespeichert werden. Detaillierte Informationen zum Verwendungszweck und zur Möglichkeit, Cookie-Einstellungen zu ändern, befinden sich in den Datenschutzbestimmungen. Wenn Sie auf ALLE AKZEPTIEREN klicken, stimmen Sie der Verwendung von Technologien wie Cookies und der Verarbeitung Ihrer im Internet gesammelten persönlichen Daten wie IP-Adressen und Cookie-IDs durch [ZBDiIT Z.Rudziński, ul. J.S. Bacha 7, 80-171, Gdańsk] für Marketingzwecke zu (einschließlich automatisches Anpassen der Werbung an Ihre Interessen und die Vermessung deren Effektivität). Sie können die Cookie-Einstellungen in den Einstellungen ändern.

Datenschutzeinstellungen verwalten
Cookies, die erforderlich sind, damit die Website funktioniert

Cookies, die für den Betrieb der auf der Website verfügbaren Dienste erforderlich sind, und das Durchsuchen von Angeboten, das Vornehmen von Reservierungen und das Unterstützen von Sicherheitsmechanismen ermöglichen, unter anderem: Benutzerauthentifizierung und Erkennung von Missbrauch.

Analytische Cookies

Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise ermöglichen, wie der Benutzer die Website nutzt, um ihre Funktionsweise zu optimieren und sie an die Erwartungen des Benutzers anzupassen.

Marketing-Cookies

Cookies, mit denen der Benutzer Marketinginhalte anzeigen kann, die auf seine Vorlieben zugeschnitten sind, und welche die Versendung von Benachrichtigungen über Marketingangebote, die seinen Interessen entsprechen, ermöglichen, einschließlich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Website-Administrators und Dritter.

Ihre Einstellungen wurden noch nicht gespeichert